PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DESTEK ve TEŞVİKLER

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak, Yurt içinden ve yurtdışından Gümrük vergisi, KDV ve KKDF ödemeden alınan hammaddelerle üretimi yapılan ürünlerin;
İhracat yapılarak belge sorumluluğunu karşılayan etkili bir destek sistemidir.

Örnek:

·         Gümrük vergisi %8 ise: 100.000 dolarlık ithalatta 8.000 dolar,

·         Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için %6 karşılığı 6.000 dolar,

·         %18 oranındaki KDV için 18.000 dolar ödemezsiniz.

Toplamda 27.000 dolarlık istisnadan yararlanarak, maliyetinizi %32 ucuzlatabilirsiniz.

Not:Malınız ÖTV kapsamında olsa bile ÖTV ödemen malınızı çekebilirsiniz

Sorumluluğunuz:

Destekten yararlanarak ithal edilen veya yerli alınan hammaddeleri kullanarak yapılan imalatın ihracatını yapmak, Dahilde işleme izin belgesinin müeyyidesiz kapanmasını sağlamaktan ibarettir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

ESMER DANIŞMANLIK’IN HİZMETLERİ

·         Belge alımından kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,

·         Belge alımını gerçekleştirir.

·         Yerli Hammadde alım faturalarının sisteme kaydını yapar.

·         Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.

·         GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar.

·         Belge Kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

1.     BELGENİN KULLANIMI:

2.     İthalat İçin:

Onaylanan belgeniz ithalat işlemlerini yapabilmeniz için Elektronik ortamda Gümrük Müdürlükleri sistemlerinde otomatik görünür. Gümrükçünüz Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemelerini yapmadan ithalatınızı gerçekleştirir.

1.     Yerli Hammadde alımı İçin:

Satıcı firmanın faturası üzerine “Belgenizin tarih ve numarası yazılarak” KDV ödemeden alım yapabilirsiniz.

1.     YMM Raporu (Yeminli Mali Müşavir Raporu): 

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile yurt içi alım yapan firmaların tecil-terkin kanunu ve mevzuat gereği, YMM Raporunu ibraz etmelidirler.

1.     İthalatta indirimli Teminat:

İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında toplam 1 (bir) milyon ABD dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasından yararlanırlar. İthalat sırasında verilecek teminat oranı %10 olacaktır.

2.     Bu Belge ile İlgili Sorumluluklarınız ve Bilmeniz Gerekenler;

·         İthalatın Yapılması: İthalatın belge süresi içinde yapılmalıdır. İhraç edebileceğiniz kadar ithalat yapmaya özen gösteriniz. Aksi halde elinizde kalan hammaddelerin KDV, Gümrük Vergisi ve KKDF tutarlarını cezaları ile geri ödemek zorunda kalabilirsiniz.

·         İhracatın Yapılması: Belge süresi içinde ihraç edilen mamullerin gümrük çıkış beyannameleri, firma bilgilerinizi, Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve numarasını, ilgili satır kodunu içermelidir. Bunlar yazılmazsa ihracatınız belgenize dahil edilmez.

·         Sorumluluğunuz:Destekten yararlanarak aldığınız hammaddelerim imalatta kullanılarak ihraç edilmiş olmasıdır.

·         Beyannameler: Gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinizin okunaklı fotokopileri tarih sırasına klasörde saklayınız. Bunlar kapatma sırasına istenecektir.

·         Telafi Edici Vergi (TEV):DİİB kapsamında, Gümrük Vergili olarak ithal edilen hammadde ile üretilen ürünlerin, AB topluluğuna üye ülkelere veya dolaşım belgesi düzenlenmesine bağlı vergi doğurmayan kümülasyona tabi ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithalat aşamasında ödenmeyen telafi edici vergi “TEV” ihracat esnasında veya belge kapatma aşamasında ödenmelidir. Gümrükçünüzü mutlaka uyarınız.

·         İkincil İşlem Görmüş Ürün (İİGÜ) Fire: İşleme faaliyeti sırasında kuruma, buharlaşma, sızma, gaz kaçağı vb. yitirilen, imha olan kısımla, ekonomik değeri olmayan atıklardır.

Üretim sonrası asıl ürün dışında ekonomik değerli atık doğuyorsa bu atık ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce;

·         Gümrük idaresi gözetiminde imhası,

·         Gümrüğe terk edilmesi veya

·         Serbest dolaşıma girişi için vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

3.     Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılması; Dahilde işleme izin belgesi kapatma başvurusu, süre bitiminden itibaren 3 ay içinde yapılması gerekir.

4.     İkinci Belge alımı: Belgenizin ihracat $ taahhüdünün %50’den fazlası (bazı sektörlerde %80-85) gerçekleşmesi halinde ikinci dahilde işleme izin belgesini alabilirsiniz.