PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Askerliğini yedek subay olarak yapanlar 3 ay erken emekli olur

 

 

Askerlik hizmeti Türk vatandaşı olan her erkeğinin devlete karşı yüklendiği en önemli borçlardan birisidir. Ülkemizde son dönemler de askerlik hizmeti ile ilgili gerek süreler ile gerekse askerlik modelleri ile ilgili radikal kararlar alınsa da çoğu genç hayata başlama anlamında askerliği hala bir engel olarak görmeye devam etmektedir. Askerlik hizmeti özellikle üniversitelerden yeni mezun gençler için iş bulma noktasında sıkıntıya neden olmakta; deneyimli kişilerin terfi ve pozisyon değişiklikleri için aranan bir kriter olarak karşılarına çıkmaktadır.

Günümüzde üniversite mezunu kesimin çoğunlukla kısa dönem er/erbaş olarak yaptığı askerlik hizmetinin ilerleyen yıllarda “askerlik borçlanması” yapılmak suretiyle sosyal güvenlik hizmetlerine dâhil edilmesi ile askerlik hizmetinde geçen süreler sosyal güvenlik anlamında bir kayba neden olmamaktadır. Ancak kişilerin askerlik borçlanmaları nedeniyle üstlenecekleri maliyetler bireylerin kullanılabilir geliri üzerinde negatif bir etki oluşturacaktır. Askerlik hizmetinin yedek subay olarak yapılması durumunda ise sosyal güvenlik sistemineprim ödemesinin Genel Kurmay Başkanlığı’nca yapılması nedeniyle bu etkiden söz etmek mümkün olmayacaktır.

ASKERLİĞİNİ YEDEK SUBAY OLARAK YAPANLAR SADECE EĞİTİM DÖNEMİNİ BORÇLANABİLİR

Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan/yapacak olan kişiler öncelikle yedek subay okullarında eğitimlerini alarak mezuniyetlerini müteakip asteğmen olarak fiili askerlik hizmetlerine başlamaktadırlar. Güncel olarak toplamda 12 ay olan bu sürenin 3 ayı yedek subay okulunda geriye kalan 9 ayı ise asteğmen olarak fiili askerlik hizmetinde gerçekleşmektedir. Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre Genel Kurmay Başkanlığı sadece asteğmen olarak geçirilen dönemlerde kişilerin sigortalılık bildirimlerini yapmaktadır. Kişiler eğer isterlerse eğitim dönemi olan 3 aylık süreyi askerlik borçlanması yaparak sigortalı hizmetlerine dâhil edebilmektedirler.

YEDEK SUBAY OLAN KİŞİLERİN HİZMET HESABINDA EKİM 2008’İN ÖNEMİ

Askerliğini asteğmen olarak 2008 yılı öncesinde yapan kişilerin hizmetleri genellikle SGK sistemineonline olarak işlenememektedir. Genelkurmay Başkanlığı’nın 2008 öncesi dönemde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında asteğmen maaşlarından kesenek adı altında yaptığı kesintileri dönemin Emekli-Sandığı’na bildirmesi yoluyla sosyal güvenlik sistemine kişilerin Türk silahlı Kuvvetleri bünyesinde geçen hizmetleri bildirilmektedir.

2008 yılı sonrasında sosyal güvenlik reformu ile birlikte hâlihazırda geçerli olmak üzere Genel Kurmay Başkanlığı askerliğini yedek subay olarak yapan kişilerin 5510 sayılı Kanun’un 4/1-c maddesine göre sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimlerini yapmaktadır.

Bu noktada 2008 yılının Ekim ayı önemi hizmetlerin bildirileceği tarihin tespiti aşamasında önemli rol oynamaktadır.

01.10.2008 öncesi asteğmen olanlar;

Şöyle ki kişilerin hizmet hesabında 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subay okulundan mezun olarak asteğmenliğe atananlar hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre asteğmen olarak atananlar; atandıkları tarihi takip eden aybaşından (her ayın 15. günü), terhis edildikleri tarihi takip eden ayın sonuna kadar (her ayın 14. günü) 5510 sayılı Kanunun 4-1(c) bendi uyarınca sigortalı sayılacaklardır.

01.10.2008 sonrası asteğmen olanlar;

2008 yılı Ekim ayından sonra askerliğini yedek subay olarak yapan kişilerin dehizmet birleştirmesi yoluyla askerlik hizmetlerini sosyal güvenlik hizmetlerine dahil ettirmesi gerekmektedir. 5510 sayılıKanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden;yani 01.10.2008’den sonra askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmış olanlar için de hizmet hesabıyedek subay okulundan mezun olunan tarih esas alınarak belirlenmektedir.  Ancak yedek subay okulundan mezun olarak asteğmenliğe atananlar hakkında 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacağından, 2008 öncesine göreasteğmenler  mezun olunan ayı takip eden ay başından başlayarak değil, asteğmen olarak atanılan tarihten başlayarak terhis edildikleri tarihe kadar geçen sürelerde 5510 sayılı Kanunun 4-1 (c) bendi uyarınca sigortalı sayılacaklardır.

YEDEK SUBAYLAR FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN DA FAYDALANIR

Sosyal güvenlik mevzuatı gereği Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak geçirilen her 1 yıl (360 gün) için sigortalılara fiili hizmet süresi zammı; eski adıyla itibari hizmet süresi zammı olarak 90 gün ilave hizmet hakkı verilmektedir. Bu haktan askerliğini yedek subay olarak yapanlar da faydalanmaktadır. Hatta 01.10.2008 tarihinden önce ilk defa emekli sandığı tescili yedek subaylık ile gerçekleşen kişilerin sonrasında devlet memuru olarak çalışmaya devam etmeleri durumunda hem prim hem de tabi olunan ay itibariyle 3 ay fiili hizmet süresi etkisine girileceğinden bu süre kadar erken emeklilik hakları da doğabilmektedir.

YEDEK SUBAYLIKTA GEÇEN HİZMETLERİ BİRLEŞTİRMEK İÇİ NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Askerlik sonrası eski adlarıyla SSK ve Bağ-Kur’lu olarak çalışmaya devam eden kişilerin yedek subaylıkta geçen süreleri hizmet hesaplarına dâhil ettirmeleri gerekmektedir. Bunun için de sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvuruyu yaparken askerlik hizmetlerinin hesaplanması için askerlik hizmetinin geçtiği ilgili kuvvet komutanlıklarınca düzenlenmiş yedek subaylık safahatına veya askerlik şubelerince düzenlenmiş askerlik kayıt belgelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iki belgenin de bulunmaması durumunda sigortalının yedek subaylık dönem sınıf ve sicil numarası belirtilmesi halinde SGK ilgili kuvvet komutanlıklarından yedek subaylık safahat belgesi isteyerek tespitte bulunacaktır. İlgili belgeler ve dilekçe ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat edilmesi durumunda kişilerin hizmet birleştirme talepleri dikkate alınacaktır.