PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Damga Vergisinde Flaş Gelişme!

 

Maliye İdaresi Anonim Şirketlerde hisse devri yapan birçok şirketi yakından ilgilendiren bir özelge verdi.

Bilindiği üzere, Anonim şirket hisse devirlerinin pay defterine yazılması için alınan yönetim kurulu kararlarında payını devredenler aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olabilmektedirler. Bu kişilerin kendi aralarında veya üçüncü şahıslara pay devrettikleri ve bu hususun da yönetim kurulu kararında yer aldığı durumlarda, payı devreden ve devir alan yönetim kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden yönetim kurulu kararlarının örneğinin çıkarılması işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı çoğu anonim şirketin pek de dikkate aldığı bir konu değildi.

Oysa konunun ne denli önemli olduğu son verilen özelgeyle ortaya çıkmıştır.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 27.01.2015 Tarih ve 37009108-155.01[ md/2014-2230/]-11 sayılı özelgesinin sonuç bölümü aşağıdaki gibidir.

Buna göre, şirketinizin yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirket ortakları arasında yapılan hisse devir işleminin karar defterine yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının, hissesini devreden ve devralan Yönetim Kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden devre ilişkin kısmının Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması; ancak yönetim kurulu üyesi olmayan diğer ortakların hisselerinin devrine ilişkin kısmının ise bu ortakların da imzasının bulunması halinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Görüldüğü gibi Anonim Şirketlerde hisse devri yaparken yönetim kurulu kararının devre ilişkin kısmının Damga vergisine tabi olacağı yönünde net bir karar verilmiştir. Yeni TTK’da tek kişilik anonim şirketlere izin verilmesiyle birlikte hisse devirlerinin sıkça yapıldığına şahit olmaktayız. Konunun bu yönüyle değerlendirilmesi gerektiğini önemle belirtmek isterim.