PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA GETİRİLEN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışma hayatında yaşanan sorunların en önemlilerinin başında gelmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusu, sadece ekonomik bir sorun olmayıp, toplumsal boyutları da bulunan teknik bir konu olma özelliğini taşımaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri, Türkiye’nin ölümlü iş kazaları konusunda en yüksek orana sahip ülkeler arasında bulunduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş kazaları ve meslek hastalıklarının olabildiğince azaltılması amacıyla çıkarılmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İKİ BOYUTU

İşçinin sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması, hangi sektörde olursa olsun işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal durumlarını mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, işçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, işçileri çalışmaları sırasında sağlığa aykırı etkenlerden korumak, işçilerin fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleki ortamlarda çalışmalarını sağlamakla mümkündür.

Bu anlamda, iş sağlığı ve güvenliğinin “tıbbi” ve “iş güvenliği” olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır.

Tıbbi boyut kapsamında, işyeri hekimleri tarafından esas olarak meslek hastalıklarının önüne geçilmek için çalışmalar yapılmakta, çalışanların sağlığının yapacakları işe uygun olup olmadığı araştırılmakta, işyeri ortamında oluşabilecek bazı risklere karşı alınabilecek tıbbi koruma yöntemleri (aşılama vb.) uygulanmaktadır.

İş güvenliği boyutunda ise, işyeri ortamında sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için çalışma yapılmakta, işyeri ortamındaki sağlık ve güvenlik riskleri saptanmaya çalışılmaktadır.

Bir bütün olarak bakıldığında da, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan tüm çalışmaların temel amacını; çalışanların korunması, üretim güvenliğinin sağlanması ve işletme güvenliğinin sağlanması oluşturmaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bu amaçların hayata geçirilmesinde ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları en önemli aktörlerdir.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 6331 sayılı Kanun'da ve bununla ilgili yönetmeliklerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ancak, ilgili mevzuatta işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacağı, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecekleri belirtilmiş olmasına rağmen, uygulamada işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının işverene karşı yeterli güvencelerinin olmadığı, bu nedenle görevlerini tam olarak yapamadıkları hususu sürekli eleştiri konusu yapılmıştır. Hem bu eleştiriler,

hem de son zamanlarda kamuoyunun büyük tepkisini çeken iş kazası olayları dikkate alınarak 23 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına bir takım yükümlülükler, yaptırımlar ve güvence getirilmiştir.

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK GÖREVİ

Yeni düzenlemede işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının rehberlik ve danışmanlık görevi ön plana çıkarılmaktadır.

Bu çerçevede, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerlerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları,

tedbir ve tavsiyeleri belirleyerek, işverene yazılı olarak bildirecektir.

İşyeri hekimi ve iş güvenliıği uzmanının yazılı bildirimine rağmen, eksiklik ve aksaklıklar düzeltilmemişse, önerilen tedbir ve tavsiyeler yerine getirilmemişse, bundan bizzat işveren sorumlu olacaktır.

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVELİĞİ UZMANININ YETKİ BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI

İşverene bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen,

belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne), varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilecektir.

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının söz konusu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda, yetki belgeleri üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınacaktır.

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA İLAVE GÜVENCE

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarının bu bildirimden dolayı işverenleri tarafından iş sözleşmeleri sona erdirilemeyecek ve herhangi bir haktan yoksun bırakılamayacaktır.

Aksi takdirde, bu şekilde davranan işverenler, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanına iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu haklardan (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade tazminatı vd.) ayrı olarak bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmayacak şekildeki bir tazminatı ödeyeceklerdir.

Ancak, açılan davada, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi durumunda yetki belgeleri altı ay süreyle askıya alınacaktır.