PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

DOĞUM YARDIMINDA PÜF NOKTALARI

 

 

15.05.2015 tarihinden sonra canlı doğan çocuklar için çocuk sayısı esasına göre miktarı belirlenen doğum yardımı devlet katkısının verileceği düzenlenmiştir.

Doğum yardımı yapılması, başvuru yerlerine usulüne uygun başvuru yapılması şartına bağlı olacaktır.

Doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan sistem kullanılmakta, böylece işlemler hızlı ve güvenli şekilde yürümektedir.

Doğum yardımı Türk vatandaşına

Doğum yardımı, annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılacaktır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamına girenler -çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler- (mavi kart sahiplerini) de doğum yardımından yararlanacaklardır.

Evlat edinilen çocuklar için ayrıca ödeme yapılmayacak; ancak bu çocuklar ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınacaktır.

Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir; ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınır.

Ne kadar ödenecek?

Doğum yardımı miktarları bir defaya mahsus olmak üzere tabloda belirtilen miktarlarda yapılacaktır.

Canlı doğan birinci çocuk için            300 TL

Canlı doğan ikinci çocuk için              400 TL

Canlı doğan sonraki çocuklar için      600 TL

Kamu işçilerinden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara,

kararlaştırılan tutarın doğum devlet katkısı kapsamında yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın doğum yardımı devlet katkısı kapsamında yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise doğum yardımı devlet katkısı ödenmez.

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

Başvuru nasıl yapılacak?

Doğum yardımı için başvuru merkezleri:

– Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezi

– Doğum Yardımından Yararlanmak İsteyen Kamu Personelinin Çalıştığı Kurum olacaktır

– Büyükelçilik ve Konsolosluklar.

Doğum yardımı başvurusu, doğum yardımı kapsamına girenler tarafından, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)’ne kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru

Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır.

Başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların T.C Kimlik No veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır.

 

Söz konusu bu bilgiler yurtdışında yaşayanlara yapılacak doğum yardımında da, büyükelçilik ve konsolosluklarda yetkilendirilmiş personel tarafından Doğum Yardımı Sistemi’ne (DYS) kaydedilir.

Başvuru dilekçesinde yer alan doğruluk beyanında, başvuran kişinin kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilip edilmediği, kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilmesi durumunda ise kendisinin veya eşinin doğum yapması nedeniyle bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi uyarınca aldığı veya alacağı ödeme tutarına ilişkin bilgiler beyan edilir. Söz konusu bu bilgiler yurtdışında yaşayanlara yapılacak doğum yardımında da, büyükelçilik ve konsolosluklarda yetkilendirilmiş personel tarafından Doğum Yardımı Sistemi’ne (DYS) kaydedilir.

Doğum yardımı başvuru dilekçesinde yer alan bilgilerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Doğum Yardımı Sistemi’ne (DYS) giriş işlemleri kurum personeli tarafından yapılacaktır.

DYS’de yer alan bilgilerin onaylanmasının ardından ödemeler, Bakanlığın belirlediği tarihlerde il müdürlüğünce yapılacaktır. Ancak ödemenin hangi kanalla yapılacağı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Sonuç olarak, 15.05.2015 tarihinden sonra canlı doğan çocuklar için çocuk sayısı esasına göre miktarı belirlenen doğum yardımı devlet katkısı verilecektir. Bunun için öncelikle ana/baba tarafından başvuru yapılması gerekmektedir.