PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

NİHAİ TÜKETİCİLERE DÜZENLENEN FATURALAR

 

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 232. Maddesine göre “fatura kullanma” mecburiyeti, 231. Maddesi hükmüne göre ise, son tüketiciye düzenlenecek faturalarda müşteri tarafından TC. kimlik no istenmesi tartışmalara neden olmaktadır.

213 sayılı VUK md. 230. Madde hükmüne göre faturada yer alacak bilgiler 5 madde halinde sıralanmıştır.

Buna göre;

1.      Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,

2.      Fatura düzenleyenin adı, soyadı, ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi,

3.      Müşterinin adı, soyadı, ticari ünvanlı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

4.      Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,

5.      Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,

6.      Satışa konu mallar satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşıttırılması veya taşınması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması zorunludur.

7.      Nihai tüketiciye satılan mallarla ilgili olarak alıcının TC. kimlik numarasının verilmesinin zorunlu olmadığı bilinmektedir.( VUK. mad.231/6 )

8.      Malı satın alan nihai tüketici TC. kimlik numarasını satıcıya vermemesi durumunda satıcı malı satıp satmamakta serbesttir.

9.      VUK. mad. 232/1 hükmüne göre fatura düzenlemek zorunda olanlar müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap nosunun doğruluğundan sorumludurlar.

10.  Ba – Bs formlarının verilmesiyle ilgili mevzuat hükümlerine göre, tutarı KDV hariç 5000 TL’nin üzerindeki mal veya hizmet satışları hakkında malı satın alan kimsenin tüketicisi olması durumunda adres ve TC. bilgileri istenmektedir.

11.  Son tüketiciler tarafından alınan mal veya hizmetlerle ilgili olarak sahte fatura kullanma iddiası öne sürme halinde; son tüketiciler adına vergi kaydı açılamaz, gerçek usulde mükellefiyet işlemi tesis edilemez. (07.04.2014 gün ve 39283 sayılı Maliye Bakanlığı, Gelir idaresi Başkanlığı yazıları)

12.  Son tüketiciler tarafından sahte fatura kullanımı veya düzenlenmesi iddialarının öne sürülmesi halinde bunlar hakkında vergi mükellefiyeti açılamaz.