PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Danıştay Yineledi ! Arsa Karşılığı Kat Tesliminde KDV Yok !

 

Hepimizin bildiği gibi arsa karşılığı kat teslimleri KDV Kanununun 1. Geçici 8. Maddeleri ile 30 seri nolu KDV genel tebliğince KDV ye tabidir. Hal böyle olunca müteahhit firmalar için önemli bir sıkıntı meydana gelmektedir. Bazı müteahhit firmalar söz konusu teslimler için fatura düzenleyip KDV hesaplamakta, bazıları KDV siz teslim etmekte ve bazıları ise KDV fatura düzenlemelerine rağmen ihtirazi kayıtla KDV beyannamesini tahakkuk ettirmektedirler.

Yakın bir zamanda, arsa sahiplerine teslim edilen bağımsız bölümler nedeniyle fatura düzenlenmemesi ve katma değer vergisi hesaplanmaması gerektiği düşüncesiyle ihtirazi kaydıyla verilerek tahakkuk ettirilip ödenen katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Bir başka deyişle KDV beyannamesi verilmiş ancak beyannamede beyan edilen KDV  ihtirazi kayıtla dava edilerek beyan edilmiştir. Vergi Mahkemesinin kararıyla; arsa karşılığı inşa edilen binanın bağımsız bölümlerinden arsa sahiplerine yapılan işyeri tesliminin katma değer vergisine tabi olduğu yönünde bir düzenleme getirilmeden, yönetmelikte yer alan düzenleme esas alınmak suretiyle tahakkuk ettirilen katma değer vergisinde yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı İdare, arsa karşılığı yapılan iş yeri teslimlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. ve geçici 8. maddeleri ile 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği hükümlerince katma değer vergisine tabi olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemiştir.

Danıştay 4. Dairesi ise idarenin temyiz başvurusunu kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görmediğinden reddetmiştir.

Danıştay 4. Dairesinin 21.11.2013 tarihli 2013/8525 nolu kararı bir kez daha göstermiştir ki kat karşılığı arsa teslimlerinde Danıştay KDV’de vergiyi doğuran bir olay meydana gelmediğini düşünmekte ve KDV hesaplanmaması gerektiği görüşünü savunmaktadır.

 

Danıştay açısından yerleşik bir içtihat haline gelmiş olan bu konu ile ilgili olmak suretiyle müteahhit firmalara söz konusu teslimlerine ilişkin faturalarda KDV hesaplanması halinde beyannamelerini  ihtirazi kayıtla vermelerini  tavsiye ederim.