PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY KAPSAMINDA

  

Turquality, şimdiye kadar sadece sanayi markalarını destekledi. Hizmet sektöründen sadece gastronomiyi kapsadı. Eğitim, sağlık, bilişim, lojistik, gayrimenkul markaları kapsam dışıydı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "döviz kazandırıcı hizmet sektörleri" de kapsama alındı. Hizmet sektörü Turquality Komitesi kurulacak. Bu komite kapsama alınacaklara karar verecek.

Destek miktarları belirlendi. Komitenin sekretaryasını bakanlık yürütecek. Ayrıca TİM'in de içinde yer alacağı bir çalışma grubu kurulacak. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci bir kararla, hizmet ticaretinin desteklenmesine ilişkin 2012 yılında yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı da yenilendi. Genel yönetim, hukuk, mali işler, finansman, vergi, yatırım, üretim, pazarlama konularında danışmanlık hizmeti veren şirketlerin de yurtdışı faaliyetleri destek kapsamına alındı.

Eski kararda yurtdışı tanıtım desteği başlığı altında 300 bin dolara kadar, fuar, kongre, konferans ve bağımsız tanıtım programı kapsamındaki, sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin karşılanması öngörülüyordu. Yeni kararda reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yıllık 400 bin dolara kadar destek verilmesi hükme bağlandı.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere uzman firmalardan alınan danışmanlık giderlerine 200 bin dolar, yurtdışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerine ise 100 bin dolara kadar destek verilecek. Pazara girişte zorunlu olarak harcanacak sertifika, eğitim, danışmanlık giderlerinin 50 bin doları, bunların yurtdışında açacakları bürolarının kira ve komisyon harcamalarının 120 bin doları karşılanacak.

Yeni düzenlemede, sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların yurtdışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerinin 100 bin dolara kadar kısmının karşılanması hükmü yer aldı. 

Özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri yüzde 50 oranında ve hasta başına bin dolar tutarında karşılanacak. Eski uygulamada bu rakamın tedavi giderlerinin yüzde 20’sini aşamayacağına ilişkin sınırlama vardı. Yeni eklenen bir düzenleme ile yurtdışından davet edilen temsilcilerin katılımıyla Türkiye’de düzenlenen tanıtım, pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve program başına 50 bin dolara kadar, eğitim programlarına ilişkin harcamalar da en fazla 100 bin dolara kadar karşılanması destek kapsamına dahil edildi. 

Para Kredi Koordinasyon Kurulu'nun ikinci önemli kararı Turquality konusunda oldu. Uzun zamandır Turquality kapsamına girmek isteyen hizmet sektörü markaları için de gerekli düzenleme yapıldı. Sektör artık bu desteklerden yararlanabilecek. Şimdiye kadar sadece sanayi markaları yararlanıyordu. Hizmetten sadece gastroni sektörü kapsama alınmıştı. Şimdi hizmetin döviz kazandıran tüm sektörleri kapsama alınacak. Bunun için komite oluşturulacak.


DESTEKLENECEK FAALİYETLER 

I - İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi: 

MADDE 10 — (1) İşbirliği kuruluşlarının (...) yurt dışı pazarlarda reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler; 
a) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 dolar, 
b) Birden fazla sektörü temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 25O. OOO dolar, 
c) Diğer İşbirliği Kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar desteklenir. (2) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 25O.OOO dolar desteklenir. 

II- Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi:

MADDE 11- (1) Yararlanıcıların, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra; 

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar, 

b) Destek kapsamına alınan markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili olarak hedef Pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 4OO.OOO dolar, 

c) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları yurtdışı birimlere ilişkin: 
1) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/ resim harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 ve yıllık en fazla 600.000 dolar, 

2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum dekorasyon/ teknik donanım giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 dolar, 

ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) büyük mağazalar (department store) marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi resim harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmalar harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar, 

d) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabi1mes ve yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifi kalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 dolar, 

e) Destek kapsamına alınan markaları ile 1gili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza/ konaklama tesisi/klinik/kafe/lokantaya ilişkin; 

1) Kira giderleri %50 oranında ve anılan birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 5O.OOO dolar, 

2) Kurulum dekorasyon teknik donanım harcamaları, %50 oranında ve birim başına en fazla 5OOOO dolar, f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 3OO.OOO dolar, 

g) Destek kapsamına alınan markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından istihdam edilen aşçı/ şef, yazılımcı, mühendis/ sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, aynı anda azami 3 kişi için %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar, 
ğ) Pazar araştırması çalışması ve raporlama ilişkin giderleri, veri madenciliği/veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere %50 oranında ve yıllık en fazla 100. 000 dolar, desteklenir. 

(2) Yararlanıcıların bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim

Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 2OO.OOO dolar ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir 

III- TURQUALJTY© Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi 

MADDE 12 - (1) TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan yararlanıcıların; 

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifi kasını haiz markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, 

b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurtdışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile’ bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/ sertifi kalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, 

c) TURQUALITY® Sertifi kasını haiz markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 adet aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri 

ç) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, 

d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifi kasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak; 

I) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza / konaklama tesisi /klinik /eğitim merkezi/ lokanta kafeye ilişkin 

i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/ harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/ dekorasyon teknik donanım harcamaları, yurt dışı birim başına azami 2OOOOO dolar, 

2) Açtıkları ön tanı merkezi, ofi s, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/ büyük mağazalar (department store)/ marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;
 

i) Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/ harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, 

ii) Kiralanan birinin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 200.000 dolar, 

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azam 100 adet mağaza/ konaklama tesisi klinik lokanta/ kafe için, 

1) Kira giderleri, anılan her bir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 200.000 dolar, 
ii) Kurulum /dekorasyon/ teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 1OO.OOO dolar, 

e) Veri madenciliği/ veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin gder1eri, 

f) Veri madenciliği/ veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri de dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, %50 oranında desteklenir. 

(2) Yararlanıcıların bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 dolar ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (I,) ve (e) bendi çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler yararlanıcılar için; söz konusu fıkranın diğer bentleri ile bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler, destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir. 

IV- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi

MADDE 13 - (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY Programının yürütülmesi konusunda; (...) program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri, 

b) Kapsama alınan işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ile hizmet sektörlerine yönelik (...) eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri, 

c) (...) Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının tutunmalarına yönelik organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı sponsorluk vb. giderleri yıllık en fazla 15 milyon dolar ve %100 oranında desteklenir. 

Destek Başlangıç Tarihi 

MADDE 18 — (1) Başlangıç tarihi Bakanlık/ TURQUALITY® Komitesi tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. 

MADDE 19 - Desteğin süresi: İşbirliği kuruluşları yararlanıcılar 14 ve 15'inci maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren 4 yıl, 12'nci maddesindeki desteklerden 5 yıl, 16'ncı maddede 5 yıl, TİM ve Birlikler, 10'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen desteklerden, proje bazında yararlandırılır. 

MADDE 20- (1) Performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen yararlanıcıların destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir. 
TURQUALJTY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen yararlanıcılar, süre bitiminde bu karar kapsamında desteklenmez. 

Desteğin Kapsamı 

MADDE 21 - (1) Bu Kararın 1 1 ve 12'nci maddeleri uyarınca bir yararlanıcının yurt içi tesciline sahip olduğu en fazla iki adet markası destek kapsamına alınabilir. Yurt dışı tescilin ise yurt içi tescile sahip yararlanıcı ya da bu yararlanıcının organik bağının bulunduğu şirket/kuruluşa ait olması gerekir. (2) Bir marka için; destek kapsamına alınan yararlanıcı ile birlikte, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş da desteklenebilir. 

MADDE 22- (I) Karar hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir. 

MADDE 23 - (I) Bu kararın 12'inci maddesinde belirtilen faaliyetler için bir yararlanıcıya sağlanacak azami destek miktarı Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir. 

MADDE 24 - (1) Marka/TURQUALJTY® destek programına alınan yararlanıcıların, bu Kararın 19 ve 20'inci maddelerinde belirtilen destek sürelerinin dolması ve/veya 33'üncü madde uyarınca destek kapsamından çıkarılmaları halinde 12'inci maddede belirtilen ve TURQUALJTY® Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar. 
MADDE 25 - (I) TURQUALJTY® destek programı kapsamından çıkarılan yararlanıcılar bu kararın 11'inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak Marka/TURQUALJTY® destek programı kapsamında desteklendiği toplam süre, 19'uncu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi geçemez. 

MADDE 26 (I) Finans sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer hizmet sektörleri bu Karar kapsamında desteklenmez. 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınan "Zincir Restoran"lar kalan destek süresi boyunca bu Karar kapsamında desteklenmeye devam edilir.

 

(…) DESTEKLENECEK FAALİYETLER 
1. Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğilim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurlar
ı: 
MADDE 5 - (l) Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen; 
a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar, 
b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar, 
c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tam merkezi, ofi s açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/ sertifi kalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 dolar, 
ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 dolar, 
d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da Şubeler aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi – resim / harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla l2O. OOO dolar, 
e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma kuruluş/ uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar, 
f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla l00.000 dolar, desteklenir. 

II - Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları: 
l) Tercümanlık hizmetleri ile yurtdışından getirilen hastaların desteklenmesi:
 

MADDE 6) Sağlık kuruluşları tarafından yurtiçinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 doları veya tercümanlık hizmeti alımına yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar’na kadar karşılanır. 

MADDE 7 - (l) Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri %50 oranında ve hasta başına en fazla l.000 dolar tutarında ödenir. 

2) Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi: 

MADDE 8 - (l) Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları tarafından; 
a) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 dolar, 
b) Yurt dışından davet edilen akademisyen/ uzman/ ilgili kişi veya kurum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla lOO.OO0 dolar, desteklenir, 
(2) Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik / eğitim program için yararlandırılır. 

III - Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları l) Pazara Girişin Desteklenmesi 
MADDE 9 - (l) Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile Internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/ uygulama başına en fazla 2OO.OOO dolar karşılanır. 

MADDE 10 - (l) Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir fi lmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ ülke grubu başına %50 oranında ve en fazla l OOa000 dolar desteklenir. 
(2) Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsurundan en fazla beş ülke/ülke grubu için yararlandırılır. 
(3) Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yuri dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de aynı oran ve tutarda karşılanır. 
(4) Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek %70 oranda uygulanır. 

2) Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi 
MADDE ll
- (l) Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/ oyun başına %50 oranında ve en fazla lOO. OOO dolar tutarında karşılanır. (2) Bu madde uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir. 

3) Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

MADDE l2 - (l) Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından safi n alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar desteklenir. MADDE 13 - (l) Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama /bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 dolar desteklenir. 
(2) l2’inci maddenin (1)inci ile 13’üncü maddenin (l) inci fıkrası uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir. 

4) Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi 

MADDE l4 (l) Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu /stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 oranında ve film başına 200.000 dolar tutarında ödenir. (
2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyo işleten şirkete yapılır. 

5) Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi 

MADDE 15 — (l) Yurtdışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla l00.000 dolar, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 dolar karşılanır. 
(2) Bu madde uyarınca desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir. 
(3) Bir film için verilen toplam destek tutan 500.000 dolar’m geçemez. 

IV- Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları: 

MADDE l6 - (l) Yönetim Danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar bu Karar’ın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri ile l9, 2l ve 22’nci maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından yararlandırılır. 

V- İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı 

l) Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi 

MADDE l7 - (l) İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 dolar tutarında karşılanır. 
(2) Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyona katılım sağlayan ve/veya düzenleyen işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ve katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir. 

MADDE l8 - ( l ) İşbirliği kuruluşları bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) adet ticaret ve I 0 (on) adet alım heyeti programına yönelik desteklerden faydalandırılabilir. 
(2) İşbirliği kuruluşlarının ticaret veya alım heyeti desteğinden yararlandırılabilmesi için program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahmini program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir. Bakanlıkça uygun görülen programlar destek kapsamına alınır.

 2) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği 

MADDE 19 a (l) İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; 
a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, %75 oranında ve proje bazında en fazla 4OO.OOO dolar, 
b) Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri % 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 dolar, desteklenir. 
(2) İşbirliği kuruluşlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamında desteklenebilmesini teminen proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlığa başvurması ve projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekir. 
(3) İşbirliği kuruluşu yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı Şirket ortağı/çalışanı) 2 (iki) kişinin yol ve konaklama giderleri bu maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen limitler dahilinde karşılanır. 
(4) Bu maddenin birinci fıkrası (b) bendi kapsamında yıllık en fazla onar adet yurt dışı ve yurt içi faaliyet desteklenir 
(5) İşbirliği kuruluşları bu madde kapsamında proje bazında en fazla 3 (üç) yıl desteklenir. 

3) Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

MADDE 20 - (l) İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen;
 a) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan / yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği / veri izleme/ değerlendirme faaliyetler, yabancı Şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, % 70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 dolar, 
b) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 dolar, 
c) Yurt dışında açtıkları birimlerin brüt kira giderleri (hizmet alımları, komisyon ve vergi/ resim /harç dahil) %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 3OO.OOO dolar, 
ç) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen münhasıran tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 70 oranında ve program başına en fazla l00.000 dolar, 
d) Yurt dışından davet edilen akademisyen/ uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 dolar karşılanır. 
(2) TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler %70 oranında ve yarışma /etkinlik başına en fazla 2OO.OOO dolar karşılanır. 
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının () ve (d) bentleri kapsamında yıllık en fazla beşer adet etkinlik desteklenir. 
(4) TİM ve Birlikler tarafından bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yıllık en fazla 5 (beş) yarışma/etkinlik desteklenebilir. 

VI — Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/ Seminer/Festival/Filin Katılımlarına Yönelik Destek Programı l) Bireysel Katılımların Desteklenmesi 

MADDE 2l — (l) Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş dönüş ulaşım masrafl arı %50 oranında ve etkinlik başına en fazla l5.000 dolar desteklenir, 

2) Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi MADDE 22 - (l) İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; 
a) Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş - dönüş ulaşım masrafl arı ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/ işbirliği kuruluşu başına en fazla l5.000 dolar, 
b) İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile infostand gösteri etkinlik trend alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla l2O.OOO dolar, desteklenir. 
(2) İşbirliği Kuruluşları ve Organizatörlerin bu maddenin belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmesi için etkinliğin başlama tarihinde en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahmini program bütçesiyle başvurması gerekir. 
(3) Gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlenen milli katılım organizasyonları sadece bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Desteğin Kapsamı ve Süresi

MADDE 23 - (l) Yararlanıcıların doğrudan ya da yurtdışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri tarafından açılan yurt dışı birimlerin bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen destek unsurundan yararlanabilmesini teminen Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekir. 
(2) Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir: 
a) Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması, 
b) Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, 
c) Yararlanıcının en az % 5 l hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması, 
ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %5l’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması. (3) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. 
(4) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz 
(5) Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları her bir yurt dışı birimi için en fazla 4 (dört) yıl süresince destekten yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre, destek verilen ilk aydan itibaren başlar. 
(6) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
 (7) Yararlanıcılar en fazla 10 (on), işbirliği kuruluşları en fazla l5 (on beş) adet yurt dışı birim için destekten yararlandırılır. 

MADDE 24 - (l) Yararlanıcılar bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri ile 6, 7 ve l3’üncü maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlandırılır. 

MADDE 25 - (I) Yararlanıcıların Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik faaliyetlerine ilişkin destek oranı, bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) bentleri kapsamında 10 (on) baz puan, 21’inci maddesi ile 22’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 20 (yirmi) baz puan artırılır. (2) Bu Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) bentleri kapsamındaki faaliyetlerin; mer’i I 5/6/20 l2 tarihli ve 20l 2/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Ekl’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4, 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulunan yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir. Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir, (…) 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
MADDE 34 (l) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu3nun l9/06/20l2 tarihli ve 20l2/6 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 25 Haziran 20l2 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuları 20l2/4 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE l — (l) Bu Karar’ın yayımı tarihinde incelemesi sonuçlandırılmamış destek başvurularına, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli bulunan mevzuat uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Karar’ın lehte olan hükümlerinden de yararlanır. (2) 20l0/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 20l2/4 sayılı” Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde “Yurt Dışı Birim Desteği”nden faydalanmış olan yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları, yararlandıkları destek süresi ve miktarı mahsup edilmek suretiyle bu Karar’da belirtilen limitler dahilinde destekten yararlandırılabilir.